Spracovanie osobných údajov

Spoločnosť DUMAD s.r.o., so sídlom Štefánikova č. 42, 040 01 Košice, IČO: 50 449 672, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro,vl.č. 39648/V a vydavateľ Košického týždenníka spracováva osobné údaje dotknutých osôb v súvislosti s organizovaním spotrebiteľských súťaží (ďalej v texte ako spoločnosť).

Tieto zásady spracovania osobných údajov sa uplatňujú pre všetky spotrebiteľské súťaže organizované spoločnosťou.

Dôvod a účel spracovania osobných údajov

Spoločnosť realizuje spotrebiteľské súťaže na podporu predaja svojich tovarov a služieb. K spracúvaniu osobných údajov dochádza za účelom realizácie spotrebiteľskej súťaže, a to za účelom zaradenia súťažiaceho do súťaže, vyhodnotenia, spracovania súťaže, vyhlásenie výsledkov súťaže, odovzdanie výhier výhercovi a nevyhnutné úkony súvisiace s realizáciou súťaže pre daňové a účtovné účely a pod.

Aké osobné údaje spracováva spoločnosť

Spoločnosť spracováva najmä tieto osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, telefonický kontakt, e-mail

Právny základ spracovania osobných údajov

Zmluva – účasťou v spotrebiteľskej súťaži vzniká medzi Vami a našou spoločnosťou ako organizátorom zmluvný vzťah. Pre plnenie zmluvy sú potrebné Vaše osobné údaje, preto dochádza k ich spracovaniu.

Zákon – aj po skončení zmluvného vzťahu sme povinní pre plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z právnych predpisov daňových, účtovných a pod. spracúvať Vaše osobné údaje.

Oprávnený záujem – ochrana oprávnených záujmov a to oprávnených nárokov vyplývajúcich z účasti v súťaži.

Súhlas – v súvislosti s Vami udeleným súhlasom pre  marketingové účely

Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

Ako dotknutá osoba môžete  kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a to písomne na adrese organizátora: DUMAD s.r.o., Štefánikova č. 42, 04001 Košice.

Kto má prístup k Vašim osobným údajom

Vaše osobné údaje spracúva organizátor, obchodní partneri organizátora, ktorí podporili spotrebiteľskú súťaž.